P2070158.jpg


Car park, Salford rail station - Ref: P2070158